Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Waszmaster

May 07 2017

4720 dea3
Reposted fromidiod idiod viamolotovcupcake molotovcupcake

May 06 2017

Waszmaster
5990 66b5 500
Reposted fromgaf gaf viaLuukka Luukka
Waszmaster
7094 5476 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianattsu nattsu
Waszmaster

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viashitsuri shitsuri
Waszmaster
Waszmaster
9210 c3e4
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viafancy-claps fancy-claps
Waszmaster
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viashitsuri shitsuri
Waszmaster
5265 1188 500
Reposted frommesoute mesoute viashitsuri shitsuri

May 05 2017

Waszmaster
Reposted fromhighlmittel highlmittel viafreeway freeway
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viaeftees eftees
Waszmaster
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viablueberries blueberries
Waszmaster

May 01 2017

Waszmaster
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia vialenifca lenifca
Waszmaster

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viabadblood badblood
Waszmaster
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viasputniksweetheart sputniksweetheart
Waszmaster

April 17 2017

Waszmaster
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie vianami nami
Waszmaster
8180 3286 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viawaniliowaa waniliowaa
Waszmaster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl