Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

Waszmaster
9384 f678 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
Waszmaster
9457 0916
Reposted fromoll oll
Waszmaster
9479 74ef 500
Reposted fromwentyl wentyl
Waszmaster
9481 bfa1 500
Reposted fromxanth xanth
Waszmaster
Waszmaster
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viapastelowe pastelowe
Waszmaster
3585 da0c 500
Reposted fromtfu tfu viapastelowe pastelowe
Waszmaster
6422 a059
Reposted frompastelowe pastelowe
Waszmaster
6482 113e 500
Reposted frompastelowe pastelowe
Waszmaster
8766 ea6a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapastelowe pastelowe
Waszmaster
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapastelowe pastelowe
Waszmaster
Tak mało wiem, bo mało wiedzieć chce.
— Margaret-Byle jak
Reposted frompastelowe pastelowe
Waszmaster
Reposted frommanticore manticore viapastelowe pastelowe
Waszmaster
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapastelowe pastelowe

February 16 2019

Waszmaster
9258 121a 500
Reposted fromyannim yannim
Waszmaster
9262 cab7 500
Reposted fromfungi fungi
Waszmaster
I  zawsze wiedziałem, że Kazik miał rację. No, a Eminem miał skilla.
— Nasira-Kartky&Sarius
Reposted frompastelowe pastelowe
Waszmaster
9168 a250
Reposted frompastelowe pastelowe
Waszmaster


evry morning
Reposted frombootlegs bootlegs
4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viafabulous-lazy fabulous-lazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl